Una nota de color

Manteniment_05

Harmonització

En el procés de posada a punt d’un piano, harmonitzar-lo és la darrera de les labors que cal fer. La qualitat del so que es treballa en aquesta tasca és el timbre de l’instrument, el «color» de la seva sonoritat.

En un piano afinat i ajustat, pot passar que una nota soni més forta o més fosca que les altres. També succeeix que, amb el temps i l’ús, l’instrument perd la dolçor original i adquireix un caràcter més brillant i més dur. Aquest fenomen s’explica perquè, amb les hores d’estudi, a mesura que els martells van picant les cordes, la llana que els cobreix es va compactant. Com que la massa que impacta la corda és més dura, el so que s’obté és més fort. Però això no passa a tots els martells per igual, i així apareixen aquestes diferències tímbriques.

Harmonitzar és corregir aquestes variacions treballant la llana dels martells perquè tingui unes dimensions, una forma i una densitat progressives al llarg de tot el joc. Així s’obté un equilibri en el timbre de totes i cada una de les notes del piano.

Harmonització d'un piano
Piano de cua